Ý ü k l e n ý ä r
Ýokary hilli aýakgap önümleri

Ýokary hilli we döwrebap önümler

Doly oka
Gerçek kompaniýasy

2024 ýyl täze ýaz möwsümi katalogy

Ýükläp al
Gerçek rahat, ýokary hilli, owadan we elýeterli öý terlikleri
Gerçek rahat, ýokary hilli, owadan we elýeterli öý terlikleri
Kompaniýamyz Barada

Hyzmatdaşlygyň artykmaçlyklary

Gerçek müşderilere diňe özboluşly belgili önümleri hödürleýär, ähli önümlerimiz kepillik bilen bilelikde berilýär.

— Ýokary hilli Işimizde häzirki zaman tehnologiýalaryny we Ýewropa enjamlaryny ulanýarys.

— Köp dürlilik Birnäçe ýüz dürli model, ýygy-ýygydan täze kolleksiýalar.

— Häzirki zaman dizaýny Her bir görnüş dizaýnerler tarapyndan seresaplylyk bilen işlenip düzüldi we ajaýyp öndürijiligi bardyr.

Hyzmatdaşlygyň Bahalary Katalogy Ýüklemek
Deri önümlerinde
Öndebaryjy

10

Ýyl
Tejribe

ÖNDÜRIJILERDEN AÝAKGAP
ÖNÜMLERI

Gerçek rahat, ýokary hilli, owadan we elýeterli öý terliklerini öndürýän türkmen.

Önümçiligiň hili häzirki zaman Ýewropa enjamlary, italýan dizaýnerleriniň model aralygynyň ösdürilmegine we Awstriýanyň iş guramasynyň tehnologiýasy bilen kepillendirilýär.

Şu ýüpek ýolundaky Gündogary Günbatar bilen baglanyşdyrýarys.

450

Görnüş

70

Müşderiler

20

Eksport

7

Baýraklar
Sport çyzygy.

YNAMLY BOLAN BREND

Gerçek kompaniýasynyň sport aýakgaplary, maşk wagtynda rahatlyk we amatlylyk döreder.

600

Adam Kompaniýada
Zähmet çekýär

30

Durmuşa geçirilen
taslamalarymyz

Ýakynda

hödürleýäris
Bölek satuw.

Dükanyňyz üçin
Bölek satuw

- Aýakgap sargyt etmegiň peýdalydygyny gözläň.

- Her bir müşderiniň islegini göz öňünde tutýarys we uly hem kiçi lomaý satyjylar üçin amatly çözgütleri hödürleýäris.

- Lomaý bahalary görmek we hyzmatdaşlygyň şertlerini bilmek üçin hasaba alynmaly.

95

Dükanlar

23

Hyzmatdaşlar

Iri ownuk.

- Iri ownuk görnüşli ulgamlar üçin biziň bilen hyzmatdaşlygyň peýdalary

- Kompaniýada 600-den gowrak raýatlara zähmet çekýärler. Kärhananyň kuwwaty köp sanly önüm öndürmäge mümkinçilik berýär.

- Amatly ýer amatly logistika üpjün edýär we önüm bilen üpjün etmek üçin çykdajylary azaldýar.